Adatvédelem

 1. A Szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a VELOX-Ker Kft. (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 2) telephelye:

7940 Szentlőrinc, Kültelek 175/1 Hrsz..; Cg: 02 09 073793; adószáma: 14664883202, továbbiakban: társaság, vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.

 1. Irányadó jogszabályok

Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el:

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete- GDPR

A fenti törvények, jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár oldalán megtalálhatóak: www.njt.hu Az adatkezelő jelen szabályzattal és adatkezeléssel összefüggő minden jogvitában kiköti magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek.

 1. Az adatkezelő és felhasználó személye

Az érintettek személyes adatait a társaság kezeli. Az adatkezelő kezeli az érintettek által a https://veloxker.hu/ honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az adatkezelő részére átadott személyes adatokat.

 A Szolgáltató a tudomány és technológia adott állásának mindenkori megfelelő informatikai-biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatai fokozott védelem alá kerüljenek, törekedve arra, hogy megakadályozza a jogosulatlan informatikai és fizikai hozzáférést, megismerését és az adatok jogosulatlan megváltoztatását.

 Az adatkezelő a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság. Az adatkezelő a jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkezik.

Érintett minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, az adatkezelő rendszerében regisztrál.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Érintett döntése alapján rendeléskor, számlázáskor és ajánlatkéréskor megadható adat: név, számlázási név, cím, számlázási cím, adószám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, fax, cég, cégjegyzékszám, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele miatt teljesen egyedi, előre meg nem nevezhető személyhez köthető információk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az érintett egyéb személyes adataival – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Cookie-k kezelése/alkalmazása

A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el automatikusan. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri, mely szolgáltatás egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.com/policies/privacy/ads

 1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak érintettjeinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (ÁSZF elfogadása), amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a megrendelő részére reklám és marketing anyagok küldése, kutatási célú adatkezelések, a szállítási szerződés teljesítése, a megrendelő beazonosíthatósága, tájékoztatása és a megrendelés teljesítése, valamint az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokról kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást. Amennyiben az érintett azt tapasztalja, hogy adatai tévesen, hibásan szerepelnek az adatkezelő nyilvántartásában, köteles adatai módosítását jelezni.

 1. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az adatkezelő felelősségét nem érinti.

Az érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Ezen adattovábbítás a jelen szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintetteket nem hozhatja.

Az adatkezelő jogosult az általa vezetett társaság szerződéses partnerei részére továbbítani a személyes adatokat, amelyek az adatkezelést a jelen szabályzatban foglaltak szerint végzik.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő öt munkanapon belül törli.

Az adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt.

A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben az adatkezelő és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.

A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:

 1. a) kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 2. b) az érintett azt kéri;
 3. c) az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt;
 5. e) hatóság vagy bíróság elrendeli.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz, illetve adatkezelő munkatársához fordulhat a szabályzat végén található elérhetőségeken keresztül.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az érintett a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Szerzői jog

A társaság weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem offline formában nem engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag a társaság állíthat ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a társaság. kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben.

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A társaság nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.

A társaságot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a társaság weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a társaság rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a társaság általi – ellenérték nélküli – részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal

összefüggésben a társaság szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a társaság mentesíti a helytállási kötelezettség alól.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az adatkezelő/társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A jelen szabályzat módosítását követően valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 1. Kamerarendszer használata

Az adatkezelő kamerarendszert üzemeltet a telep területén, melynek Üzemeltetési Szabályzata bárki számára elérhető  a telepen.

Adatkezelő:

VELOX-Ker Kft. , 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 2) telephelye: 7940 Szentlőrinc, Kültelek 175/1

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: VisualNetwork Kft.
Székhely: 7625 Pécs, Mikszáth K. u. 6.
Elérhetőség: +36 (30) 9938-488 , info (kukac) visualnetwork.hu
adószám: 25103007-2-02

Adatkezelési nyilvántartásunk a szabályzat mellékletét képezi, amely elérhető a telephelyünkön.

Jelen szabályzat 2018. május 25-én lép érvénybe.

Letölthető dokumentumok